podłączenia energetyczne
energetykabudowa sieci energetycznychstacje transformatorowesieci elektrycznesieci elektryczneTransformatory słupowe

Przetargi


Zapytanie ofertowe nr 01/11 z dnia 03.11.2011r.

I. ZAMAWIAJĄCY
Zakład Budowy i Remontów Sieci Energetycznych Sp. J.
42-200 Częstochowa, ul. Sporna 8, tel. (34) 361 02 59, (34) 366 59 84; fax. (34) 361 02 51

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest Hamownik FRS 301, Wciągarka ARS 403, Rejestrator zdarzeń DLR 300, w ramach projektu "Modernizacja parku maszynowego Zakładu Budowy i Remontów Sieci Energetycznych Sp. J. prowadząca do rozszerzenia oferty firmy", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach "Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013"
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
- Hamownik FRS 301 (2,5T) prod. Tesmec,
- Wciągarka ARS 403 (3,5T) prod. Tesmec,
- Rejestrator zdarzeń DLR 300 prod. Tesmec.
3. Zamawiający niedopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
4. Zamawiający niedopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
31.12.2011r.

IV. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferta powinna być:
- opatrzona pieczątką firmową,
- posiadać datę sporządzenia,
- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
- podpisana czytelnie przez wykonawcę.

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferta powinna być złożona w siedzibie zleceniodawcy do dnia 21.11.2011r.
2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 22.11.2011r., a wybór najkorzystniejszej zostanie ogłoszony w siedzibie zleceniodawcy.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących złożonych ofert.

VI. OCENA OFERT
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
- 100% cena.

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów telefonicznie lub podczas spotkania.

VIII. DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowych informacji udziela Jacek Kwiendacz, tel. 605 214 200.